آموزش گام به گامused to و کاربرد آن در آیلتس I used to do …….

 

آموزش گام به گامused to و

کاربرد آن در آیلتس

I used to do ……. 

در آزمون آیلتس اگر هدف شما رسیدن  نمره ۷ به بالا، مخصوصا در بخش اسپیکینگ است،  باید از انواع ساختار ها و گرامر های زبان انگلیسی به درستی استفاده کنید. ولی وقتی شرکت کنندگان در آزمون های آیلتس این جمله را می شنوند، فکر می کنند باید یک عالمه گرامر های سخت ، کم کاربرد را بلد باشند تا به این نمره برسند. ولی واقعیت این نیست. شما برای رسیدن به نمره ۷ و حتی ۷ به بالا باید از گرامر های پرکاربرد در محل های درست استفاده کنید تا این که مثلا خودتان مجبور کنید، حتما یک جوری از ماضی بعید استمراری در صحبت هایتان استفاده کنید.

Used to هم یکی از این ساختارهایی است که اگر چه گرامر ساده ای دارد ولی ما فارسی زبان ها زیاد از آن در زبان انگلیسی استفاده نمی کنیم.

—————————————————————————————————————————-

جملات با ساختار used to + infinitive  مصدر فعل(used to +)

 

 از این ساختار زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم در مورد یک فعالیت یا وضعیتی صحبت کنیم که در گذشته ،مرتب انجام می شد. ولی دیگر این فعالیت یا موقعیت در زمان حال انجام نمی شود، چون شرایط تغییر کرده است و دیگر آن کاری که قبلا در گذشته مرتب انجام می دادیم یا موقعیتی که قبلا در زندگی ما صدق می کرد، تغییر کرده است. دیگر آن کار را انجام نمی دهیم و یا دیگر آن موقعیت برای ما صدق نمی کند.

به این جملات توجه نمایید:

-I used to play sports all the time then I got injured and I had to quit. (but now I don’t play sports because of my injury)

من همیشه ورزش می کردم بعد آسیب دیدم و دیگر آن را گذاشتم کنار. (ولی دیگر به خاطر آسیب دیدگی ورزش نمی کنم)

 

)but now I have short hair(I used to have long hair

من موهای بلندی داشتم.(ولی الان موهایم کوتاه است)

-He used to eat a lot of fatty food  (but now he doesn’t eat fatty food)

او قبلا خیلی غذاهای چرب می خورد. (ولی الان دیگر غذاهای چرب نمی خورد)

گرامر :

 

 

 

be

work

have

play

etc.

used to

I /you/we/they/he/she/i

برای اینکه used to را منفی یا سوالی کنید -ed آن حذف می شود.

-Did you use to be a coach ?

قبلا مربی بودی؟

-Did he use to study French?

او قبلا درس فرانسه می خواند؟

-She did not use to like spinach , but she does now.

قبلا او اسفناج دوست نداشت ولی الان دوست دارد.

به این جملات توجه نمایید:

حتما دقت کنید که بعد از used to  استفاده از فعل  کمکی be (am/is/are/was/were ) لازم نیست .

—————————————————————————————————————————-

 کاربرد آن در بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس :

تا این جای کار این ساختار گرامری آسان به نظر می آید،ولی مشکل از آن جا شروع می شود که ما انتظار داریم ممتحن آیلتس از ما مستقیما با این ساختار Used to سوال کند تا ما از آن استفاده کنیم. ولی این انتظار درستی نیست. ببیند از این ساختار گرامری زبان انگلیسی در موقعیت های مختلف می توانید استفاده کنید. مثلا ممتحن آزمون آیلتس از شما می پرسد :

Do you like cooking?

خب، در این جمله اصلا از used to استفاده نشده ، ولی فرصت خوبی است که با استفاده از used to کمی پز توانایی زبان انگلیسی تان را بدهید. می توانید بگویید:

You know , I used to hate cooking but now I love it . I try cooking different dishes all the time.

می بینید چقدر جواب شما، طبیعی و خوب به نظر می آید. آن هم فقط با استفاده از یک ساختار ساده زبان انگلیسی .——————————————————————————————————————————-

حالا به این جمله و معنی آن توجه کنید:

she is used to the cold now and  the cold doesn't bother her.

اوبه سرما عادت کرده است و سرما اذیتش نمی کند.

معما شد نه؟چرا این جمله قبل از used to فعل کمکی is آمده و حتی معنی آن هم تغییر کرده است؟خب باید این را بگویم که این ساختار بسیار شبیه به گرامر used to  است که در بالا صحبت کردیم ولی کاربرد و معنی متفاوتی دارد.

 

be +used to


اگر به این ساختار توجه کنید، فعل  کمکی be (am/is/are/was/were) قبل از used to می آید و معنی متفاوتی را به ساختار گرامری used to می دهند. در این کاربرد used to،  معنی عادت کردن را دارد و با معنی used to که در بالا ذکر شده تفاوت دارد.

مثال های بیشتر:

-He was not used to walking so much and his leg hurt after the walk .

او  این قدر به پیاده روی عادت نداشت و بعداز پیاده روی پاهایش درد گرفت .

-I’m a teacher so I’m used to talking in public.

من معلم هستم پس به صحبت کردن در جمع عادت دارم.

پس اگر قبل از used to  فعل کمی be بیاید، معنی آن تغییر کرده و باید به صورت عادت کردن از آن استفاده شود.