آموزش نکات مهم گرامری آزمون آیلتس

آموزش نکات مهم گرامری آزمون آیلتس

تطابق فعل با فاعل جمله در زبان انگلیسی

 

برای اینکه شما بتوانید در بخش اسپیکینگ و رایتینگ آزمون آیلتس نمره ۷ به بالا بیاورید این است که بتوانید جملات مرکب و پیچیده را درست استفاده کنید. هر چقدر اشتباهات گرامری شما کمتر باشد و جملات بی نقص تری داشته باشید ، نمره شما در آزمون آیلتس بالاتر خواهد رفت. یکی از اساسی ترین گرامر هایی که بیشتر در رایتینگ و اسپکینگ آیلتس با آن روبه رو خواهید شد، قانون تطابق فعل با فاعل جمله است.

                                                                               

این قانون نشان می دهد که اگر فاعل مفرد است ، پس فعل هم باید از تبعیت کند و به صورت مفرد بیاید.

He sits in front row.

در این جا فاعل ما He است و در نتیجه باید فعل ما هم s سوم شخص مفرد داشته باشد. ولی اگر فاعل شما

من که خودم اولین دفعه این قانون خواندم، با خودم گفتم این که معلوم است، هروقت فاعل مفرد باشد باید فعل هم مفرد باشد، و هر وقت جمع، فعل هم از آن باید تبعیت کند.

ولی مشکل از آن جایی شروع می شود که در زبان انگلیسی موقعیت هایی پیش می آید که واقعا ادم نمی داند، الان اسم ما جمع است یا مفرد.

خب الان در مورد این موقعیت ها بیشتر توضیح می دهم.

نکته ۱: اگر در جمله دو اسم یا بیشتر با استفاده از کلماتی مانند، as well as, together with, with, along with و in additon  به هم وصل شده باشند، فعل باید با فاعل و اسم اول هم خوانی داشته باشد.

مثال :

My sister, as well as my cousins, loves ice cream .

My boss , along with the president of the company, is expected shortly.

در مثال های بالا، بین فاعل و فعل فاصله افتاده است,ولی این باعث نمی شود که فاعل ما از حالت مفرد به حالت جمع تبدیل شود.

                                                                                  

نکته ۲: بعد از کلمات every و each همیشه اسم مفرد می آید و درنتیجه فعلی که باید با آنها استفاده شود، هم باید مفرد باشد. به مثال زیر توجه کنید.
 

Every man, woman, and child needs love.

در این مورد اگرچه چندین اسم بعد از every آمده است ، ولی همه آنها مفرد هستند و فعل ما هم از فاعل مفرد تبعیت می کند.

نکته ۳: این نکته بسیار در آزمون آیلتس کاربرد دارد، به خصوص در بخش رایتینگ تسک ۱ آزمون آیلتس چون شما در این بخش از رایتینگ حتما با اعداد سرو کار خواهید داشت و از این کلمات صد در صد استفاده می کنید، ولی باید خیلی حواستان به مفرد یا جمع بودن فاعلتان باشد. چون یک اشتباه کوچک خیلی به چشم می آید.

این دو کلمه The number of و a number of است .

مثال:

The number of students participating in the trials is 100.

تعداد دانشجویان شرکت کننده در آزمایش ۱۰۰ نفر است.

 در این جا فعل شما مفرد است زیرا صرفنظر از اینکه بعد ازthe number of اسمی که آمده است، جمع است ولی خود فاعل جمله the number of مفرد است،

The number of به معنی تعداد است .

ولی a number of به معنی تعداد زیاد است و باید بعد از آن فعل به صورت جمع مطرح شود.

 

A number of students were late for class.

تعداد زیادی از دانش آموزان برای کلاس دیر کردند.

نکته ۴: اگر دو فاعل با استفاده از کلمه andبه هم وصل شوند، در آن صورت فعل باید به صورت جمع بیاید.

 

Mary and Tom are not here .

My brother and sister are in Boston.

 

نکته ۵:  بعضی از اسامی خاص که بدون s جمع، هستند فعل به صورت مفرد می آید.

مثال:

The United States is big.

The United Nations has its head quarters in New York City.

Rosh is a department store.

 

 

 

*کلمه اخبار همیشه به صورت مفرد با آن برخورد می شود.

 

The news is interesting .

 

کلمات مربوط به رشته های تحصیلی  که به -ics ختم می شوند با فعل مفرد می آیند.

 

Mathematics is easy for her.

Physics is easy for her too.

پس در اسپیکینگ و رایتینگ خود از این به بعد با وسواس بیشتری نگاه داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که فعل شما با فاعل جملتون هم خوانی دارد. در آیلتس یکی از فاکتور های نمره دهی گرامر است و ممتحن می خواهد ببیند می توانید جملات بدون اشکالات گرامری یا با اشکالات گرامری کمتر بنویسید یا نه؟

 

تمرین:

——————————————————————————————————————————-

1- Each girl and boy in the sixth-grade class(has/have) to do a science project.

2- The professor and the student (agrees/agree) on that point.

3- Where(does/do) your parents live?

4- Alex , as well as his tow older brothers , (has/have) a good full-time job.

5- The Unites States (has/have) a population of around 250 million .

6- The news about Mr.Hogan (is/are)surprising.

7- Physics (seeks/seek) to understand the mysteries of the physical world.

8- The statistics (is/are) a branch of mathematics .

9- The number of nurses affected by the virus (is/are) significant.

10- My father , along with my uncle ,(were/was) not happy about the report card. 

——————————————————————————————————————————-

 

answer sheet:

  1.  has
  2.  agree
  3.  do
  4. has
  5.  has
  6.  is
  7.  seeks
  8. is
  9. is
  10. was