Service {#895
 #guarded: array:3 [
  0 => "id"
  1 => "created_at"
  2 => "updated_at"
 ]
 #connection: "mysql"
 #table: null
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:9 [
  "id" => 151
  "title" => "راهنمای مهارت رایتینگ آیلتس برای مبتدیان"
  "slug" => "راهنمای-مهارت-رایتینگ-آیلتس-برای-مبتدیان"
  "short_text" => "بسیاری از کسانی که می خواهند برای آزمون آیلتس آماده شوند و در کلاس های من شرکت می کنند ، اولین سوالی که می کنند این است که دقیقا مهارت رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک چیست و چگونه به آن نمره داده می شود."
  "text" => """
   <h2 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">راهنمای مهارت رایتینگ آیلتس برای مبتدیان </span></span></h2>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">بسیاری از کسانی که می خواهند برای آزمون آیلتس آماده شوند و در کلاس های من شرکت می کنند ، اولین سوالی که می کنند این است که دقیقا مهارت رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک چیست و چگونه به آن نمره داده می شود. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">خب در این بلاگ می خواهم می توضیحات کلی در مورد <span dir="LTR">Writing </span>آزمون آیلتس به خصوص تسک ۱ این مهارت در آیلتس آکادمیک با شما مطرح کنم ، تا شما یک تصویر واضحی از آن چیزی که در آزمون آیلتس با آن روبه رو خواهید شد داشته باشید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">فقط قبل از اینکه وارد جزییات تسک ۱ شوم می خواستم این موضوع را مطرح کنم که کلاس های آنلاین اسکایپ آمادگی آزمون آیلتس فعال است و می توانید برای تعیین سطح آنلاین و ثبت نام با شماره های۰۲۱۲۸۴۲۴۸۸۳ ویا با شماره ۰۹۲۱۳۰۶۵۹۱۹ واتس اپ پیام دهید تا با شما تماس گرفته شود. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">خب حالا برویم سراغ جزییات این بخش از آزمون آیلتس : </span></span></h3>\r\n
   \r\n
   <h4 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">ساختار بخش رایتینگ آزمون آیلتس </span></span></h4>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">زمانی که باید در بخش <a href="https://polielts.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3"><strong>دوره&nbsp;رایتینگ&nbsp;آیلتس</strong></a> به شما داده می شود شامل ۶۰ دقیقه است که در این قسمت توانایی&nbsp; شما برای نوشتن و تحلیل اطلاعات به زبان انگلیسی سنجش می شود . این مهارت شامل دو بخش تسک ۱ و ۲ است . </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">در آزمون آیلتس آکادمیک در تسک۱&nbsp; به شما یک سری داده به صورت جدول، نمودار یا نقشه پروسه انجام یک کاری به شما داده می شود و از شما خواسته می شود که این اطلاعات را گزارش دهید. برای این بخش ۲۰ دقیقه وقت دارید و بعد باید بروید سراغ تسک ۲</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">البته توجه داشته باشید که هر دو تسک ۱ و ۲ در آزمون آیلتس همزمان در یک دفترچه در اختیار شما قرار می گیرند و در کل ۶۰ دقیقه برای جواب دادن به این دو سوال رایتینگ آیلتس وقت دارید و باید خودتان زمان خود را تنطیم کنید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">اشتباه رایجی که شرکت کنندگان آزمون آیلتس در بخش <span dir="LTR">Writing </span>مرتکب می شوند این است که مدیریت زمانی خوبی ندارند و زمان بسیار زیادی را صرف نوشتن تسک۱ می کنند و برای تسک ۲ وقت کم می آورند. شما باید زمان خود را به گونه ای تنظیم کنید که ۲۰ دقیقه برای تسک ۱ زمان صرف کنید و بقیه ۴۰ دقیقه را بر روی تسک ۲ تمرکز نمایید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">در آزمون آیلتس جنرال تسک ۱ فرق دارد به این صورت که به شما یک موضوعی داده می شود وشما باید با توجه به موضوع و تاپیک مورد نظر یک نامه ای بنویسید. در بلاگ های بعدی در مورد تسک ۱ آزمون جنرال بیشتر توضیح می دهم ولی این بلاگ در مورد تسک ۱ آزمون آکادمیک است. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h4 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">تسک ۱ رایتینگ آزمون آیلتس از چه بخش هایی تشکیل شده است؟</span></span></h4>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">سوال تسک ۱بخش رایتینگ آزمون آکادمیک شامل سه بخش است :</span></span></strong></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">دستور العمل سوال: این قسم از تسک ۱ برای انواع سوالات تسک ۱(نمودار، جدول ، نقشه و &hellip;) یکی است . </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span dir="LTR">Statement</span>:جمله ای که به شما دقیقا می گوید که نمودار ، جدول یا شکل در داخل سوال ، چه اطلاعاتی را نمایش می دهد. </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">داده های سوال - شامل نمودار، جدول، نقشه ، ویا شکل ( البته توجه داشته باشید همه این موارد در یک سوال مطرح نمی شوند) </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">دستور العمل سوالات: اگر به مثال هایی که در قسمت پایین آمده اند توجه فرمایید، می بینید که دستور العمل تسک ۱ در بالا یا خارج از باکس <span dir="LTR">Statement </span>سوال مطرح میشود. به شما دو مورد را گوشزد می کند: </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">شما برای این بخش باید ۲۰ دقیقه زمان بگذارید و رایتینگ شما باید حداقل باید ۱۵۰ کلمه باشد. </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">خلاصه ای از روند ها، نکات کلیدی که در دادهها دیده می شود را به صورت خلاصه گزارش نمایید و در صورت امکان اطلاعات را با هم مقایسه نمایید.&nbsp; </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال ۱: </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-ef0b2832e6e92fd79db836527a5a9b2e.png\t" style="height:335px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال۲:</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-b29770b6fd50d5d90d096f43e047089b.png\t" style="height:238px; width:300px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال ۳: </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-2476e9131f876dc1d2891e1eb7a276c8.jpg\t" style="height:398px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال۴:</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-7ff4c227dd59b14a54c4521c9dd650ef.jpg\t" style="height:431px; width:451px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال۵: یا ممکن است ترکیبی از دو نمودار در سوال مطرح شود</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-d8a9705ac68723914733ec2c9efec64a.png\t" style="height:440px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال ۶:</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-d5673e53c4d531086c834153ddf9abb6.jpg\t" style="height:299px; width:400px" /></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span dir="LTR">:Statement </span>حالا برویم سراغ جمله ای که یک جعبه کوچک نوشته شده است. به این جمله <span dir="LTR">Statement </span>گفته می شود و به شما دقیقا می گوید که در شکل یا نمودار چه اطلاعاتی در اختیار شما قرار گرفته است. این جمله برای سوالات مختلف، متفاوت خواهد بود. جمله <span dir="LTR">Statement </span>می تواند به شما کمک بزرگی کند چون به شما می گوید این اطلاعات به چه صورتی( نمودار، جدول ، نقشه یا شکل) و این که این که این داده ها مربوط به چه برهه زمانی و مکانی هستند اطلاع می دهد. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">این جمله <span dir="LTR">statement </span>را با دقت بخوانید زیرا از این جمله برای <span dir="LTR">Paraphrase </span>پاراگراف مقدمه باید استفاده کنید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">انواع داده ها</span></span></strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h4 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">در تسک ۱ رایتینگ آزمون آیلتس داده ها به ۶ صورت مطرح می شوند:</span></span></h4>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نمودار خطی - این نمودار ها تغییراتی در مورد مصرف انرژی در آمریکا از سال ۱۹۸۰ با پیش بینی روند مصرف تا سال ۲۰۳۰ را نمایش می دهد.</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-0cf31f60fb457a95679e9b1008fc2eb6.jpg\t" style="height:393px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نمودار ستونی - در مثال زیر این نمودار تغییراتی که در مورد سه مصرف کننده انواع تلفن در یک برهه زمانی&nbsp; خاصی در کشور انگلستان را نشان می دهد.</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-65a05717fb76dc9e65fb99dc5130ed35.jpg\t" style="height:421px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نمودارمدور: در مثال زیر تغییرات که در جمعیت سنی در طی ۵۰ سال در دو کشور یمن و ایتالیا را توصیف می کند.&nbsp;</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-51e1dbb50ed2f9a3b2bd43d6505f6700.jpg\t" style="height:440px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">جدول: در این مثال فروش دو محصول در پنچ کشور در طی پنج سال را نشان می دهد.&nbsp;</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-c0b564c78d449dcdefc5483e675a5c89.jpg\t" style="height:400px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">شکل یک فرایند : این مثال چرخه زندگی ماهی سالمون را نمایش می دهد.&nbsp;</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-22d2740a88193db1cf93980aab6b3141.jpg\t" style="height:457px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نقشه : و در مثال آخر این دو نقشه تغییراتی که در یک جزیره اتفاق افتاده است را نشان می دهد.</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-4fd6179dfd13e97da23e18c90d54bd70.jpg\t" style="height:443px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">برای توصیف هر یک از انواع داده ها، شما احتیاج به یک سری واژگان (<span dir="LTR">Vocbualry</span> ) و ساختار های خاصی دارید که دوره های ویدیویی آفلاین&nbsp; و اسکایپ به صورت کامل به شما آموزش داده می شود. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نحوه نمره دهی به تسک ۱ رایتینگ آزمون آیلتس </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">رایتینگ شما توسط ممتحن آزمون آیلتس تصحیح می شود و ممتحن چهار فاکتور را مورد بررسی قرار می دهد. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">Task achievement </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">آیا به تمام بخش های سوال پاسخ کامل داده اید.</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">Coherence &amp;Cohesion </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">آیا شما توانسته اید ایده های مختلف را به صورت مرتب در رایتینگ خود مطرح کنید یا خیر؟آیا ایده های شما به صورت منطقی با هم ارتباط دارند یا خیر؟</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">Lexical Resource </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">واژگانی که در رایتینگ خود استفاده کرده اید در چه سطحی هستند( پیشرفته یا ساده) ؟ایا از کلمات به صورت درستی استفاده کرده اید ؟ دیکته کلمات شما مشکل داشته است یا خیر؟</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span dir="RTL" lang="AR-SA">Grammatical</span> Range &amp; Accuracy </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">ایا از ساختار های متنوع گرامری به درستی استفاده کرده اید؟ آیا جملاتی بدون اشکالات گرامری نوشته اید یا خیر؟</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">البته توضیحات بالا در مورد چهار فاکتور اصلی برای ممتحن های آزمون آیلتس مفصل تر است ولی در این جا خواستم که یک تصویر کلی داشته باشید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">ممتحن برای هر یک از یان فاکتور در رایتینگ شما نمره ای در نظر می گیرد و بعد آنها برای نمره نهایی گرد خواهد کرد. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt">لطفا به جدول زیر توجه نمایید</span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt">.</span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt">در این جدول دو تسک ۱و ۲ بر اساس چهار فاکتور اصلی بررسی شده اند و در انتها جمع شده اند</span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt">.</span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <table align="right" border="1" cellspacing="0" class="Table" dir="rtl" style="background:#63b2de; border-collapse:collapse; border:solid black 1.0pt; margin-left:5.4pt; width:619px">\r\n
   \t<thead>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Final score</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Average score</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:83.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Grammatical range</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:60.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Lexical Resources</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Coherence &amp; Cohesion</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:68.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Task achievement</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:51.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="LTR" style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t</thead>\r\n
   \t<tbody>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">6.25</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:83.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:60.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">7</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">7</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:68.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">5</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:51.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Task 1</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5.75</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:83.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:60.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:68.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:51.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Task2</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:20.25pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:20.25pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="LTR" style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:20.25pt; width:83.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5.333</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:20.25pt; width:60.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="LTR" style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:20.25pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="LTR" style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td colspan="2" style="background-color:white; height:20.25pt; width:119.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><span style="font-size:8.0pt">(</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt">Task 1score *1/3</span><span style="font-size:8.0pt">)+</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt">Task2score *2/3</span></span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t</tbody>\r\n
   </table>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</h3>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</h3>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</h3>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</h3>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">نکات رایتینگ آزمون آیلتس</h3>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL">۱- در نظر داشته باشید که نمره تسک۲ در رایتینگ آزمون آیلتس دو برابر ارزش نمره تسک ۱ است ، بیشتراز ۲۰ دقیقه برای تسک ۱ وقت نگذارید . و حتی پیشنهاد می شود که اگر رایتینگ شما ضعیف است، حتما با تسک ۲ رایتینگ شروع کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL">۲- اگر به نمره های جدول توجه کنید نمره کم آوردن، حتی برای یکی از فاکتور های نمره دهی می تواند شانس شما را برای رسیدن به نمره دلخواه را نابود کند.(به Task2توجه نمایید)</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL">۳- حتما نوشته های خود را در اختیار مدرس آیلتس قرار دهید تا تصحیح شود . و به این ترتیب متوجه اشکالات خود می شوید. ما در پل آیلتس خدمات نمره دهی و تصحیح رایتینگ هم برای آزمون جنرال و هم آزمون آکادمیک، را در کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت انجام می دهیم. فقط کافی است رایتینگ های خود را برای ما ارسال کنید و هزینه تصحیح و نمره دهی را پرداخت نمایید تا در کمتر از ۲ ساعت رایتینگ شما صحیح شود .</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL">این هم یک توضیحات کلی در مورد رایتینگ تسک ۱ آزمون آیلتس ، امیدوارم برای شما مفید باشد. می توانید در بخش ارتباط با ما یا با تماس با شماره های تلفنی پل آیلتس مشاوره رایگان دریافت نمایید</p>
   """
  "created_at" => "2020-04-11 20:56:31"
  "updated_at" => "2021-01-17 13:07:37"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 6
 ]
 #original: array:9 [
  "id" => 151
  "title" => "راهنمای مهارت رایتینگ آیلتس برای مبتدیان"
  "slug" => "راهنمای-مهارت-رایتینگ-آیلتس-برای-مبتدیان"
  "short_text" => "بسیاری از کسانی که می خواهند برای آزمون آیلتس آماده شوند و در کلاس های من شرکت می کنند ، اولین سوالی که می کنند این است که دقیقا مهارت رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک چیست و چگونه به آن نمره داده می شود."
  "text" => """
   <h2 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">راهنمای مهارت رایتینگ آیلتس برای مبتدیان </span></span></h2>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">بسیاری از کسانی که می خواهند برای آزمون آیلتس آماده شوند و در کلاس های من شرکت می کنند ، اولین سوالی که می کنند این است که دقیقا مهارت رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک چیست و چگونه به آن نمره داده می شود. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">خب در این بلاگ می خواهم می توضیحات کلی در مورد <span dir="LTR">Writing </span>آزمون آیلتس به خصوص تسک ۱ این مهارت در آیلتس آکادمیک با شما مطرح کنم ، تا شما یک تصویر واضحی از آن چیزی که در آزمون آیلتس با آن روبه رو خواهید شد داشته باشید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">فقط قبل از اینکه وارد جزییات تسک ۱ شوم می خواستم این موضوع را مطرح کنم که کلاس های آنلاین اسکایپ آمادگی آزمون آیلتس فعال است و می توانید برای تعیین سطح آنلاین و ثبت نام با شماره های۰۲۱۲۸۴۲۴۸۸۳ ویا با شماره ۰۹۲۱۳۰۶۵۹۱۹ واتس اپ پیام دهید تا با شما تماس گرفته شود. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">خب حالا برویم سراغ جزییات این بخش از آزمون آیلتس : </span></span></h3>\r\n
   \r\n
   <h4 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">ساختار بخش رایتینگ آزمون آیلتس </span></span></h4>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">زمانی که باید در بخش <a href="https://polielts.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3"><strong>دوره&nbsp;رایتینگ&nbsp;آیلتس</strong></a> به شما داده می شود شامل ۶۰ دقیقه است که در این قسمت توانایی&nbsp; شما برای نوشتن و تحلیل اطلاعات به زبان انگلیسی سنجش می شود . این مهارت شامل دو بخش تسک ۱ و ۲ است . </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">در آزمون آیلتس آکادمیک در تسک۱&nbsp; به شما یک سری داده به صورت جدول، نمودار یا نقشه پروسه انجام یک کاری به شما داده می شود و از شما خواسته می شود که این اطلاعات را گزارش دهید. برای این بخش ۲۰ دقیقه وقت دارید و بعد باید بروید سراغ تسک ۲</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">البته توجه داشته باشید که هر دو تسک ۱ و ۲ در آزمون آیلتس همزمان در یک دفترچه در اختیار شما قرار می گیرند و در کل ۶۰ دقیقه برای جواب دادن به این دو سوال رایتینگ آیلتس وقت دارید و باید خودتان زمان خود را تنطیم کنید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">اشتباه رایجی که شرکت کنندگان آزمون آیلتس در بخش <span dir="LTR">Writing </span>مرتکب می شوند این است که مدیریت زمانی خوبی ندارند و زمان بسیار زیادی را صرف نوشتن تسک۱ می کنند و برای تسک ۲ وقت کم می آورند. شما باید زمان خود را به گونه ای تنظیم کنید که ۲۰ دقیقه برای تسک ۱ زمان صرف کنید و بقیه ۴۰ دقیقه را بر روی تسک ۲ تمرکز نمایید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">در آزمون آیلتس جنرال تسک ۱ فرق دارد به این صورت که به شما یک موضوعی داده می شود وشما باید با توجه به موضوع و تاپیک مورد نظر یک نامه ای بنویسید. در بلاگ های بعدی در مورد تسک ۱ آزمون جنرال بیشتر توضیح می دهم ولی این بلاگ در مورد تسک ۱ آزمون آکادمیک است. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h4 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">تسک ۱ رایتینگ آزمون آیلتس از چه بخش هایی تشکیل شده است؟</span></span></h4>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">سوال تسک ۱بخش رایتینگ آزمون آکادمیک شامل سه بخش است :</span></span></strong></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">دستور العمل سوال: این قسم از تسک ۱ برای انواع سوالات تسک ۱(نمودار، جدول ، نقشه و &hellip;) یکی است . </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span dir="LTR">Statement</span>:جمله ای که به شما دقیقا می گوید که نمودار ، جدول یا شکل در داخل سوال ، چه اطلاعاتی را نمایش می دهد. </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">داده های سوال - شامل نمودار، جدول، نقشه ، ویا شکل ( البته توجه داشته باشید همه این موارد در یک سوال مطرح نمی شوند) </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">دستور العمل سوالات: اگر به مثال هایی که در قسمت پایین آمده اند توجه فرمایید، می بینید که دستور العمل تسک ۱ در بالا یا خارج از باکس <span dir="LTR">Statement </span>سوال مطرح میشود. به شما دو مورد را گوشزد می کند: </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">شما برای این بخش باید ۲۰ دقیقه زمان بگذارید و رایتینگ شما باید حداقل باید ۱۵۰ کلمه باشد. </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <ul>\r\n
   \t<li dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">خلاصه ای از روند ها، نکات کلیدی که در دادهها دیده می شود را به صورت خلاصه گزارش نمایید و در صورت امکان اطلاعات را با هم مقایسه نمایید.&nbsp; </span></span></li>\r\n
   </ul>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال ۱: </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-ef0b2832e6e92fd79db836527a5a9b2e.png\t" style="height:335px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال۲:</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-b29770b6fd50d5d90d096f43e047089b.png\t" style="height:238px; width:300px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال ۳: </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-2476e9131f876dc1d2891e1eb7a276c8.jpg\t" style="height:398px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال۴:</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-7ff4c227dd59b14a54c4521c9dd650ef.jpg\t" style="height:431px; width:451px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال۵: یا ممکن است ترکیبی از دو نمودار در سوال مطرح شود</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-d8a9705ac68723914733ec2c9efec64a.png\t" style="height:440px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">مثال ۶:</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-d5673e53c4d531086c834153ddf9abb6.jpg\t" style="height:299px; width:400px" /></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span dir="LTR">:Statement </span>حالا برویم سراغ جمله ای که یک جعبه کوچک نوشته شده است. به این جمله <span dir="LTR">Statement </span>گفته می شود و به شما دقیقا می گوید که در شکل یا نمودار چه اطلاعاتی در اختیار شما قرار گرفته است. این جمله برای سوالات مختلف، متفاوت خواهد بود. جمله <span dir="LTR">Statement </span>می تواند به شما کمک بزرگی کند چون به شما می گوید این اطلاعات به چه صورتی( نمودار، جدول ، نقشه یا شکل) و این که این که این داده ها مربوط به چه برهه زمانی و مکانی هستند اطلاع می دهد. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">این جمله <span dir="LTR">statement </span>را با دقت بخوانید زیرا از این جمله برای <span dir="LTR">Paraphrase </span>پاراگراف مقدمه باید استفاده کنید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">انواع داده ها</span></span></strong></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <h4 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">در تسک ۱ رایتینگ آزمون آیلتس داده ها به ۶ صورت مطرح می شوند:</span></span></h4>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نمودار خطی - این نمودار ها تغییراتی در مورد مصرف انرژی در آمریکا از سال ۱۹۸۰ با پیش بینی روند مصرف تا سال ۲۰۳۰ را نمایش می دهد.</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-0cf31f60fb457a95679e9b1008fc2eb6.jpg\t" style="height:393px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نمودار ستونی - در مثال زیر این نمودار تغییراتی که در مورد سه مصرف کننده انواع تلفن در یک برهه زمانی&nbsp; خاصی در کشور انگلستان را نشان می دهد.</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-65a05717fb76dc9e65fb99dc5130ed35.jpg\t" style="height:421px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نمودارمدور: در مثال زیر تغییرات که در جمعیت سنی در طی ۵۰ سال در دو کشور یمن و ایتالیا را توصیف می کند.&nbsp;</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-51e1dbb50ed2f9a3b2bd43d6505f6700.jpg\t" style="height:440px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">جدول: در این مثال فروش دو محصول در پنچ کشور در طی پنج سال را نشان می دهد.&nbsp;</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-c0b564c78d449dcdefc5483e675a5c89.jpg\t" style="height:400px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">شکل یک فرایند : این مثال چرخه زندگی ماهی سالمون را نمایش می دهد.&nbsp;</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-22d2740a88193db1cf93980aab6b3141.jpg\t" style="height:457px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نقشه : و در مثال آخر این دو نقشه تغییراتی که در یک جزیره اتفاق افتاده است را نشان می دهد.</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><img alt="" src="http://polielts.com/includes/assets/uploads/files/files/photo-4fd6179dfd13e97da23e18c90d54bd70.jpg\t" style="height:443px; width:400px" /></span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">برای توصیف هر یک از انواع داده ها، شما احتیاج به یک سری واژگان (<span dir="LTR">Vocbualry</span> ) و ساختار های خاصی دارید که دوره های ویدیویی آفلاین&nbsp; و اسکایپ به صورت کامل به شما آموزش داده می شود. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">نحوه نمره دهی به تسک ۱ رایتینگ آزمون آیلتس </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">رایتینگ شما توسط ممتحن آزمون آیلتس تصحیح می شود و ممتحن چهار فاکتور را مورد بررسی قرار می دهد. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">Task achievement </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">آیا به تمام بخش های سوال پاسخ کامل داده اید.</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">Coherence &amp;Cohesion </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">آیا شما توانسته اید ایده های مختلف را به صورت مرتب در رایتینگ خود مطرح کنید یا خیر؟آیا ایده های شما به صورت منطقی با هم ارتباط دارند یا خیر؟</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">Lexical Resource </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">واژگانی که در رایتینگ خود استفاده کرده اید در چه سطحی هستند( پیشرفته یا ساده) ؟ایا از کلمات به صورت درستی استفاده کرده اید ؟ دیکته کلمات شما مشکل داشته است یا خیر؟</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black"><span dir="RTL" lang="AR-SA">Grammatical</span> Range &amp; Accuracy </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">ایا از ساختار های متنوع گرامری به درستی استفاده کرده اید؟ آیا جملاتی بدون اشکالات گرامری نوشته اید یا خیر؟</span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">البته توضیحات بالا در مورد چهار فاکتور اصلی برای ممتحن های آزمون آیلتس مفصل تر است ولی در این جا خواستم که یک تصویر کلی داشته باشید. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="color:black">ممتحن برای هر یک از یان فاکتور در رایتینگ شما نمره ای در نظر می گیرد و بعد آنها برای نمره نهایی گرد خواهد کرد. </span></span></p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt">لطفا به جدول زیر توجه نمایید</span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt">.</span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt">در این جدول دو تسک ۱و ۲ بر اساس چهار فاکتور اصلی بررسی شده اند و در انتها جمع شده اند</span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt">.</span></p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <table align="right" border="1" cellspacing="0" class="Table" dir="rtl" style="background:#63b2de; border-collapse:collapse; border:solid black 1.0pt; margin-left:5.4pt; width:619px">\r\n
   \t<thead>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Final score</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Average score</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:83.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Grammatical range</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:60.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Lexical Resources</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Coherence &amp; Cohesion</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:68.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#fefffe">Task achievement</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#63b2de; height:24.5pt; width:51.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="LTR" style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t</thead>\r\n
   \t<tbody>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">6.25</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:83.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:60.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">7</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">7</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:68.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">5</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:51.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Task 1</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5.75</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:83.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:13.95pt; width:60.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:68.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">6</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:13.95pt; width:51.25pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Task2</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t\t<tr>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:20.25pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:20.25pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="LTR" style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:20.25pt; width:83.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:#357ca2">5.333</span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:#fefffe; height:20.25pt; width:60.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="LTR" style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td style="background-color:white; height:20.25pt; width:66.8pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="LTR" style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t\t<td colspan="2" style="background-color:white; height:20.25pt; width:119.5pt">\r\n
   \t\t\t<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:Helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><span style="font-size:8.0pt">(</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt">Task 1score *1/3</span><span style="font-size:8.0pt">)+</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt">Task2score *2/3</span></span></span></span></p>\r\n
   \t\t\t</td>\r\n
   \t\t</tr>\r\n
   \t</tbody>\r\n
   </table>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</h3>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</h3>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</h3>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</h3>\r\n
   \r\n
   <h3 dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">نکات رایتینگ آزمون آیلتس</h3>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL">۱- در نظر داشته باشید که نمره تسک۲ در رایتینگ آزمون آیلتس دو برابر ارزش نمره تسک ۱ است ، بیشتراز ۲۰ دقیقه برای تسک ۱ وقت نگذارید . و حتی پیشنهاد می شود که اگر رایتینگ شما ضعیف است، حتما با تسک ۲ رایتینگ شروع کنید.</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL">۲- اگر به نمره های جدول توجه کنید نمره کم آوردن، حتی برای یکی از فاکتور های نمره دهی می تواند شانس شما را برای رسیدن به نمره دلخواه را نابود کند.(به Task2توجه نمایید)</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL">۳- حتما نوشته های خود را در اختیار مدرس آیلتس قرار دهید تا تصحیح شود . و به این ترتیب متوجه اشکالات خود می شوید. ما در پل آیلتس خدمات نمره دهی و تصحیح رایتینگ هم برای آزمون جنرال و هم آزمون آکادمیک، را در کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت انجام می دهیم. فقط کافی است رایتینگ های خود را برای ما ارسال کنید و هزینه تصحیح و نمره دهی را پرداخت نمایید تا در کمتر از ۲ ساعت رایتینگ شما صحیح شود .</p>\r\n
   \r\n
   <p dir="RTL">این هم یک توضیحات کلی در مورد رایتینگ تسک ۱ آزمون آیلتس ، امیدوارم برای شما مفید باشد. می توانید در بخش ارتباط با ما یا با تماس با شماره های تلفنی پل آیلتس مشاوره رایگان دریافت نمایید</p>
   """
  "created_at" => "2020-04-11 20:56:31"
  "updated_at" => "2021-01-17 13:07:37"
  "pic1" => null
  "categorie_id" => 6
 ]
 #changes: []
 #casts: []
 #dates: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 +timestamps: true
 #hidden: []
 #visible: []
 #fillable: []
}